Karta pobytu – cenne informacje

W naszym kraju cudzoziemcom wydaje się szereg różnych dokumentów. Wśród nich znajduje się m.in. karta pobytu (https://www.adkins.pl/cudzoziemcy). Jest to dokument, który stanowi potwierdzenie tożsamości dla obcokrajowca, który znajduje się w naszym państwie. Warto wiedzieć, że dzięki karcie pobytu paszport nie jest potrzebny do tego, aby przekraczać granicę polską.

Informacje zawarte w karcie pobytu

W tym dokumencie można znaleźć m.in. takie informacje jak:

 • imię oraz nazwisko jego właściciela, a także imiona rodziców,
 • płeć,
 • obywatelstwo,
 • adres zameldowania,
 • miejsce oraz data urodzenia,
 • wzrost podany w centymetrach,
 • kolor oczu,
 • linie papilarne,
 • dokładna data jego wydania,
 • nazwa organu, który wydał kartę,
 • rodzaj udzielonego zezwolenia,
 • numer PESEL, o ile został nadany,
 • adnotacja Niebieska Karta UE, jeżeli udzielono zezwolenia na pobyt, którego celem jest praca zawodowa wymagająca wysokich kompetencji,
 • data, po której upływa okres ważności karty.

Jak można uzyskać ten dokument?

Karta pobytu jest wydawana tym cudzoziemcom, którzy otrzymali:

 • Zezwolenie na pobyt stały.
 • Zezwolenie na pobyt czasowy.
 • Zezwolenie na pobyt długoterminowego rezydenta Unii Europejskiej.
 • Status uchodźcy.
 • Ochronę uzupełniającą.
 • Zgodę na pobyt, który został udzielony ze względów humanitarnych.

Wymiana karty pobytu

Występują różne sytuacje, w których niezbędne jest dokonanie wymiany karty pobytu. Chodzi tu m.in. o:

 • zmianę wyglądu posiadacza karty, co przekłada się na problemy z ustaleniem jego tożsamości,
 • zmianę danych zawartych w tym dokumencie,
 • utratę karty (np. została zgubiona),
 • uszkodzenie karty pobytu,
 • przejęcie przez Polskę odpowiedzialności za międzynarodową ochronę właściciela karty, gdy została ona wydana przez inne państwo Unii Europejskiej.

Należy zauważyć, że wniosek o dokonanie wymiany karty pobytu powinno się złożyć maksymalnie do 14 dni od wystąpienia zdarzeń powodujących konieczność jej wymiany.

 

Autor zdjęcia: homethods